تعرفه ها
سرویس شرکت استان شهر مرکز مخابراتی نوع مصرف
سرعت پایه دوره زمانی ترافیک طی دوره هدیه تخفیف
داشته باشد داشته باشد
Refresh
مشخصات سرویس ها
هزینه عوارض ومالیات به تعرفه های فوق اضافه خواهد شد.
شرکت نام کد سرویس سرعت پایه حداکثر سرعت دوره زمانی ترافیک دوره تخفیف هدیه هزینه سرویس هزینه راه اندازی اولیه زمان سرویس رایگان سایر موارد
پارس آنلاین 128 A5-1P 128 1024 1 ماهه 5G 161000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 128 AU-1P 128 128 1 ماهه نامحدود 270000 145000
پارس آنلاین 256 B10-1P 256 1024 1 ماهه 10G 270000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 B5-1P 256 1024 1 ماهه 5G 170000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 BU-1P 256 384 1 ماهه نامحدود 450000 145000
پارس آنلاین 512 D10-1P 512 1536 1 ماهه 10G 287000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D30-1P 512 1536 1 ماهه 30G 631000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D5-1P 512 1536 1 ماهه 5G 189000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 DU-1P 512 784 1 ماهه نامحدود 900000 145000
پارس آنلاین 1024 E4-1P 1024 2048 1 ماهه 4G 197000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 1024 EU-1P 1024 1536 1 ماهه نامحدود 2190000 145000
پارس آنلاین 2048 F4-1P 2048 4096 1 ماهه 4G 242000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 2048 FU-1P 2048 2560 1 ماهه نامحدود 3950000 145000
پارس آنلاین 128 A5-3P 128 1024 3 ماهه 15G 483000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 128 A2-3P 128 1024 3 ماهه 6G 273000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 128 AU-3P 128 128 3 ماهه نامحدود 810000 145000
پارس آنلاین 256 B5-3P 256 4G 3 ماهه 15G 510000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 B10-3P 256 1024 3 ماهه 30G 810000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 B2-3P 256 1024 3 ماهه 6G 297000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 BU-3P 256 384 3 ماهه نامحدود 1350000 145000
پارس آنلاین 512 D5-3P 512 4G 3 ماهه 15G 567000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D10-3P 512 10G 3 ماهه 30G 861000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 D2-3P 512 1536 3 ماهه 6G 342000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D30-3P 512 1536 3 ماهه 90G 1893000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 DU-3P 512 784 3 ماهه نامحدود 2700000 145000
پارس آنلاین 1024 E4-3P 1024 2048 3 ماهه 12G 591000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 1024 EU-3P 1024 1536 3 ماهه نامحدود 6570000 145000
پارس آنلاین 2048 F4-3P 2048 4096 3 ماهه 12G 726000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 2048 FU-3P 2048 2560 3 ماهه نامحدود 11850000 145000
پارس آنلاین 128 A2-6P 128 1024 6 ماهه 12G 10% 491000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 128 A5-6P 128 1024 6 ماهه 30G 10% 869000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 128 AU-6P 128 128 6 ماهه نامحدود 10% 1458000 145000
پارس آنلاین 256 B2-6P 256 1024 6 ماهه 12G 10% 534000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 B5-6P 256 1024 6 ماهه 30G 10% 918000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 B10-6P 256 1024 6 ماهه 60G 10% 1458000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 BU-6P 256 384 6 ماهه نامحدود 10% 2430000 145000
پارس آنلاین 512 D2-6P 512 1536 6 ماهه 12G 10% 615000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D30-6P 512 1536 6 ماهه 180G 10% 3407000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D5-6P 512 1536 6 ماهه 30G 10% 1020000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D10-6P 512 1536 6 ماهه 60G 10% 1549000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 DU-6P 512 784 6 ماهه نامحدود 10% 4860000 145000
پارس آنلاین 1024 E4-6P 1024 2048 6 ماهه 24G 10% 1063000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 1024 EU-6P 1024 1536 6 ماهه نامحدود 10% 11826000 145000
پارس آنلاین 2048 F4-6P 2048 4096 6 ماهه 24G 10% 1306000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 2048 FU-6P 2048 2560 6 ماهه نامحدود 10% 21330000 145000
پارس آنلاین 128 A2-12P 128 1024 12 ماهه 24G 20% 873000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 128 A5-12P 128 1024 12 ماهه 60G 20% 1545000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 128 AU-12P 128 128 12 ماهه نامحدود 20% 2592000 145000
پارس آنلاین 256 B10-12P 256 1024 12 ماهه 120G 20% 2592000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 B2-12P 256 1024 12 ماهه 24G 20% 950000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 B4-12P 256 1024 12 ماهه 60G 20% 1632000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 256 BU-12P 256 384 12 ماهه نامحدود 20% 4320000 145000
پارس آنلاین 512 D10-12P 512 1536 12 ماهه 120G 20% 2755000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D2-12P 512 1536 12 ماهه 24G 20% 1094000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D30-12P 512 1536 12 ماهه 360G 20% 6057000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 D5-12P 512 1536 12 ماهه 60G 20% 1814000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 512 DU-12P 512 784 12 ماهه نامحدود 20% 8640000 145000
پارس آنلاین 1024 E4-12P 1024 2048 12 ماهه 48G 20% 1891000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 1024 EU-12P 1024 1536 12 ماهه نامحدود 20% 21024000 145000
پارس آنلاین 2048 F4-12P 2048 4096 12 ماهه 48G 20% 2323000 145000 2 تا 7 صبح تمام رایگان
پارس آنلاین 2048 FU-12P 2048 2560 12 ماهه نامحدود 20% 37920000 145000
پیشگامان 128 PTE A-3-1 128 512 1 ماهه 3G 1305000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 128 PTE A-NT-1 128 128 1 ماهه نامحدود 230000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 512 PTE D-1-1 512 1024 1 ماهه 1G 90000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 512 PTE D-2-1 512 1024 1 ماهه 2G 117000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 512 PTE D-4-1 512 1024 1 ماهه 4G 189000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 512 PTE D-NT-1 512 512 1 ماهه نامحدود 610000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-1-1 1024 1536 1 ماهه 1G 120000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-2-1 1024 1536 1 ماهه 2G 147000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-4-1 1024 1024 1 ماهه 4G 219000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-NT-1 1024 1024 1 ماهه نامحدود 1010000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 2048 PTE F-1-1 2048 2560 1 ماهه 1G 156000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 2048 PTE F-2-1 2048 2560 1 ماهه 2G 192000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 2048 PTE F-4-1 2048 2560 1 ماهه 4G 264000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 128 PTE A-3-3 128 512 3 ماهه 3G 175500 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 128 PTE A-NT-3 128 128 3 ماهه نامحدود 405660 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 512 PTE D-5-3 512 1024 3 ماهه 5G 315000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-10-3 1024 1536 3 ماهه 10G 545000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-5-3 1024 1536 3 ماهه 5G 385000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 2048 PTE F-10-3 2048 2560 3 ماهه 10G 680000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 2048 PTE F-15-3 2048 2560 3 ماهه 15G 800000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 512 PTE D-10-6 512 1024 6 ماهه 10G 590000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-10-6 1024 1536 6 ماهه 10G 770000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-20-6 1024 1536 6 ماهه 20G 1010000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 2048 PTE F-20-6 2048 2560 6 ماهه 20G 1280000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 2048 PTE F-30-6 2048 2560 6 ماهه 30G 1480000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 512 PTE D-15-12 512 1024 12 ماهه 15G 980000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-15-12 1024 1536 12 ماهه 15G 1340000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 1024 PTE E-30-12 1024 1536 12 ماهه 30G 1660000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 2048 PTE F-30-12 2048 2560 12 ماهه 30G 2200000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان
پیشگامان 2048 PTE F-60-12 2048 2560 12 ماهه 60G 2720000 145000 1 تا 7 صبح تمام رایگان